top of page

תנאים

כללי

ברוכים הבאים לאתר StatesmanCigarCo.com לפני שתשתמש באתר האינטרנט של StatesmanCigarCo.com ("האתר"), אנא קרא את התנאים הבסיסיים הבאים המסדירים את השימוש שלך באתר. בשימוש באתר, אתה מסכים לעקוב ולהיות מחויב לתנאים אלה ("ההסכם").

אנו עשויים לשנות מעת לעת את הכללים המסדירים את השימוש שלך באתר. השימוש שלך באתר בעקבות כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לציית ולהיות מחויב לכללים כפי שהשתנו. אנו עשויים לשנות, להעביר או למחוק חלקים מהאתר, או עשויים להוסיף אליו, מעת לעת לרבות, אך לא רק, תוכן וציוד ו/או תוכנה הדרושים לגישה או לשימוש.

זכויות יוצרים, סימני מסחר וקניין רוחני

אלא אם צוין אחרת, כל החומרים, לרבות תמונות, איורים, עיצובים, אייקונים, תמונות וחומרים כתובים אחרים המהווים חלק מהאתר הם זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, לבוש מסחרי ו/או נכסים רוחניים אחרים בבעלות, בשליטת או ברישיון של StatesmanCigarCo.com האתר בכללותו מוגן על ידי זכויות יוצרים ולבוש מסחרי, כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים ברחבי העולם בה ובהם בבעלות StatesmanCigarCo.com.

כל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות, שמות המוצרים ושמות החברות או הלוגו המופיעים באתר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. כל שימוש בסימנים מסחריים, סימני שירות, שמות מוצרים ושמות או סמלי לוגו של חברות כאמור, לרבות שכפול, שינוי, הפצה או פרסום מחדש של אותם ללא אישור מראש ובכתב מהבעלים של אותם, אסור בהחלט.

החומרים באתר, והאתר בכללותו, מיועדים אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי. אתה רשאי להוריד או להעתיק את החומרים להורדה המוצגים באתר לשימושך האישי בלבד. שום זכות, בעלות או עניין בכל חומר או תוכנה שהורדו לא מועברים אליך כתוצאה מכל הורדה או העתקה כזו. אינך רשאי לשכפל (למעט כפי שצוין לעיל), לפרסם, לשדר, להפיץ, להציג, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשתתף בכל מכירה של כל אחד מהחומרים, או לנצל בכל דרך, כולם או חלקם. באתר, באתר כולו, או כל תוכנה קשורה ללא אישור מראש ובכתב מאת StatesmanCigarCo.com. כמו כן, אינך רשאי למסגר אף אחד מהתוכן, קישור עומק לאתר, להסיג גבול או לגרד את האתר באמצעות סוכנים אוטומטיים ללא מסגרת. אישור מראש ובכתב של StatesmanCigarCo.com.

הערות משתמש, משוב והגשות אחרות

כל ההערות, המשוב, ההצעות, הרעיונות וההגשות האחרות שנחשפו, הוגשו או מוצעות ל-StatesmanCigarCo.com או נחשפו, הוגשו או מוצעות בדרך אחרת בקשר עם השימוש שלך באתר יהיו ויישארו רכוש של StatesmanCigarCo.com. גילוי, הגשה או הצעה כאמור יהוו הקצאה ל-StatesmanCigarCo.com של כל הזכויות, הכותרות והאינטרסים ברחבי העולם בכל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות בהערות, משוב, הצעות, רעיונות והגשות אחרות.

מכסים, מסים ורישיונות

כל החובות, המסים והרישיונות שנגרמו בעת קניות ב-StatesmanCigarCo.com הם באחריותו הבלעדית של הלקוח. StatesmanCigarCo.com לא יכול לשאת באחריות (וגם לא ערב) להזמנות כלשהן עם מסים, מכסים או רישיונות תלויים ועומדים.

אזהרה כללית של מנתח

עישון סיגרים אינו חלופה בטוחה לסיגריות. עישון סיגרים עלול לגרום לסרטן ריאות ולמחלות לב. עישון סיגרים עלול לגרום לסרטן הפה והגרון, גם אם לא שואפים. עישון סיגרים מגביר את הסיכון לאי פוריות, לידה מת ומשקל לידה נמוך. סיגרים מכילים ומייצרים כימיקלים הידועים למדינת קליפורניה כגורמים לסרטן, למומים מולדים ולנזק רבייה אחר.

ציות קל

StatesmanCigarCo.com לא תמכור מוצרים לאף אחד מתחת לגיל 21, וגם לא תמכור סיגריות. StatesmanCigarCo.com לא יכול לשאת באחריות לקטינים הרוכשים מוצרים עם כרטיס אשראי של אפוטרופוס. בשימוש באתר, אתה מסכים שאתה בן 21 לפחות.

ציוד ושירותים למחשבים נלווים

אתה אחראי וחייב לספק את כל הציוד והשירותים של המחשב, הטלפון והאחרים הדרושים לגישה לאתר. בנוסף, אתה אחראי לכל דמי גישה שייגרמו באמצעות שירותים מקוונים, חברות טלפון או ספקי שירותי אינטרנט המשמשים להשגת גישה לאתר.

התאמה לדרישות חוק

אתה תשתמש ב-StatesmanCigarCo.com למטרות חוקיות בלבד. לא תעביר דרך StatesmanCigarCo.com כל חומר המפר או מפר בכל דרך בזכויותיהם של אחרים, שהוא בלתי חוקי, מאיים, פוגעני, משמיץ, חודר לפרטיות או זכויות פרסום, וולגרי, מגונה, גס או פוגעני המעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, תגרור אחריות אזרחית או תפר בכל דרך אחרת כל חוק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב לייצר מוצרים ו/או להפסיק את הגישה שלך ל-StatesmanCigarCo.com בגין כל הפרה של הוראה זו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.

אחריות / ויתור מאחריות

אתה מאשר שהשימוש באתר שלנו הוא על אחריותך הבלעדית. האתר אינו מתחייב להיות נקי מטעויות או ללא הפרעות, ואין כל אחריות לגבי התוצאות המתקבלות באמצעות השימוש באתר. אתר זה וכל תכני האתר מסופקים על בסיס "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג, בין מפורשת או משתמעת, לרבות ללא הגבלה אחריות בעלות או אחריות משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. אתה מאשר, על ידי השימוש שלך באתר, כי השימוש שלך באתר הוא על אחריותך הבלעדית, כי אתה נוטל אחריות מלאה על כל העלויות הכרוכות בכל השירות או התיקונים הנדרשים של כל ציוד שבו אתה משתמש בקשר עם השימוש שלך באתר , וכי סטייטסמן סיגר ושות' לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא הקשור לשימוש שלך באתר.

 

אחריותנו כלפיך, אם בכלל, לא תעלה על סך החשבונית עבור השירותים והמוצרים הניתנים בעסקה השנויה במחלוקת. לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מקריים, תוצאתיים, הסתמכות או מיוחדים בגין פגיעה בעסק, אובדן רווחים, אובדן חסכונות או אבדן הכנסות, בין אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה ובין אם לאו. לא נהיה אחראים לכל נזק שאתה עלול לסבול כתוצאה משימוש, או חוסר יכולת להשתמש בשירותים או במוצרים הניתנים להלן, אלא אם כן נזק כזה הוא מעשה מכוון שנגרם של StatesmanCigarCo.com. לא נהיה אחראים לגישה לא מורשית על ידי שלישי צדדים למתקני השידור, הנחות או הציוד שלך או בגין גישה בלתי מורשית או שינוי, גניבה, אובדן או הרס של רשת משתמשים, מערכות, יישומים, קבצי נתונים, תוכניות, נהלים או מידע באמצעות תאונה, אמצעים או התקנים הונאה, או כל אחר שיטה. מגבלות אחריות אלה יחולו ללא קשר לצורת הפעולה, בין אם בחוזה, אחריות, אחריות קפידה או עוולה, ויישרדו כישלון של סעד בלעדי. האמור בפסקה זו ישרוד כל מכירה שתושלם איתך וכל שינוי או ביטול של הסכם זה ו/או האתר.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק צדדים לא מזיקים של StatesmanCigarCo.com מפני כל הנזקים, התביעות, החבות, העלויות וההוצאות, לרבות אך לא רק שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעים מהפרה של כל אחת מהוראות הסכם זה על ידך או על ידך. כל מי שניגש ל-StatesmanCigarCo.com תחת החשבון שלך.

חוק מסדיר

האתר נוצר ונשלט על ידי StatesmanCigarCo.com במדינת קליפורניה. חוקי מדינת קליפורניה ינהלו את כל התנאים, התניות והסתייגות באתר, לרבות הסכם זה, מבלי לתת תוקף לכל עקרונות של ניגוד חוקים.

 

הסכם לקוח

חברת Stateman Cigar Co. לא מוכרת טבק. אם מוצרי טבק נשלחים אליך בדואר, אתה מקבל את כל החוקים לעצמך. לא תדון בהטבות הלקוח עם אף אחד מלבד אנשי קשר אישיים ולא תחשוף את התוכן של חבילות כלשהן לרשויות כלשהן מאף ישות משפטית.

תאריך תוקף: 1 בינואר 2023

bottom of page